Logo SU met tekst2

 • Home
 • Ontwikkel assessments

Ontwikkel assessments

Skills Unlimited beschikt over model ontwikkel assessments, o.a. op de onderstaande gebieden.
Deze ontwikkel assessments worden online uitgevoerd en aangepast aan de hand van uw specifieke eisen, wensen en behoeften.
De ontwikkel assessments worden via onze werkwijze Assessment-as-a-Service uitgevoerd.


Sales

sales ontwikkel assessmentDe commerciële resultaten van organisaties worden vooral bepaald door de persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten van de accountmanagers. Waar zijn ze goed is? Waar en hoe kan het beter? Met behulp van het ontwikkelassessment voor sales wordt dit snel en gemakkelijk inzichtelijk gemaakt.
Het ontwikkelassessment is gebaseerd op best practices, toonaangevende publicaties en ontwikkeld in samenwerking met klanten, (commercieel) directeuren, sales managers, trainers en succesvolle accountmanagers. 

Het ontwikkelassessment bestaat uit verschillende deelgebieden:

 • Persoonlijke eigenschappen (o.a. resultaatgerichtheid en lef);
 • Sales kwaliteiten (o.a. netwerken en relatiebeheer, maken van offertes en presenteren);
 • Commerciële gespreksvaardigheden (o.a. gesprekstechnieken, kwalificeren en afsluiten).

Nadat het ontwikkel assessment afgestemd is, beantwoordt de accountmanager online een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt ook door anderen online beantwoord, zoals bijvoorbeeld klanten, de sales manager en collega's. Zo ontstaat een helder en volledig beeld over de eigenschappen, kwaliteiten en mogelijke ontwikkelpunten van de accountmanager. Deze informatie wordt vervolgens gestructureerd en duidelijk weergegeven in een persoonlijk rapport. Daarnaast kan een groepsrapportage opgesteld worden zodat per team of afdeling helder is waar de accountmanagers goed in zijn, en waar nog ruimte is voor verbetering.

Het ontwikkel assessment voor sales is makkelijk aanpasbaar en sluit daarom altijd goed aan bij uw specifieke situaties en behoeften.

Consulting

consultingDe resultaten van een organisatie worden vooral bepaald door de persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten van de vakspecialisten. Daarbij gaat het primair om hun deskundigheid in hun vakgebied. Of het nu marketeers, controllers, ICT-architecten of juristen zijn, allemaal hebben ze een bepaald specialisme en ook allemaal hebben ze een tweede beroep: dat van vertrouwd adviseur over hun vakgebied naar directie, management en klanten. Om een goed vertrouwd adviseur te kunnen zijn is het van belang dat de persoonlijke vaardigheden van de vakspecialisten zorgen voor imapact en invloed. Dat zorgt er tenslotte voor dat er naar hen geluisterd wordt, dat hun mening er toe doet en dat ze dingen voor elkaar krijgen in de organisaties waarvoor ze werken. 

Het ontwikkelassessment is gebaseerd op best practices, toonaangevende publicaties en ontwikkeld in samenwerking met vakspecialisten, trainers in adviesvaardigheden, directieleden en klanten. 

Het ontwikkelassessment bestaat uit verschillende deelgebieden:
 • Vakdeskundigheid (o.a. goed zijn in het vakgebied of branchekennis);
 • Persoonlijke impact (o.a. 'het punt maken' , veerkracht en makkelijk benaderbaar);
 • Kwaliteiten (o.a. luisteren, samenwerken en klantgerichtheid);
 • Procesvaardigheden voor invloed (o.a. beïnvloeding en omgaan met macht en hiërarchie).
Nadat het ontwikkel assessment afgestemd is, beantwoordt de vakspecialist online een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt ook door anderen online beantwoord, zoals bijvoorbeeld collega's, opdrachtgevers en klanten. Zo ontstaat een helder en volledig beeld over de eigenschappen, kwaliteiten en mogelijke ontwikkelpunten van de vakspecialst. Deze informatie wordt vervolgens gestructureerd en duidelijk weergegeven in een persoonlijk rapport. Daarnaast kan een groepsrapportage opgesteld worden zodat per team of afdeling helder is waar de vakspecialisten goed in zijn, en waar nog ruimte is voor verbetering.

Het ontwikkel assessment voor consulting is makkelijk aanpasbaar en sluit daarom altijd goed aan bij uw specifieke situaties en behoeften.

Project management

project managementHet succes van projecten wordt vooral bepaald door de persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten van de projectmanagers. Waar zijn ze goed in? Waar en hoe kan het beter? Met het ontwikkelassessment voor project management wordt dit snel en gemakkelijk inzichtelijk gemaakt. 

Het ontwikkelassessment is gebaseerd op best practices van o.a. de International Project Management Association (IPMA) en, daaruit voortvloeiend, de Nederlandse Competence Baseline (NCB). Het ontwikkel assessment is ontwikkeld in samenwerking met ervaren en gecertificeerde projectmanagers, trainers in projectmanagement, opdrachtgevers, klanten en directieleden. 

Het ontwikkelassessment bestaat uit verschillende deelgebieden:
 • Technische elementen (o.a. risicoanalyse en risicomanagement);
 • Gedragselementen (o.a. resultaatgerichtheid en onderhandelen);
 • Context competenties (o.a. personeelsmanagement en financiën); 
 • Managementvaardigheden (o.a. delegeren en feedback geven).
Nadat het ontwikkel assessment afgestemd is, beantwoordt de projectmanager online een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt ook door anderen online beantwoord, zoals bijvoorbeeld leden van de stuurgroep, opdrachtgevers, klanten, teamleden en collega´s. Zo ontstaat een helder en volledig beeld over de eigenschappen, kwaliteiten en mogelijke ontwikkelpunten van de projectmanager. Deze informatie wordt vervolgens gestructureerd en duidelijk weergegeven in een persoonlijk rapport. Daarnaast kan een groepsrapportage opgesteld worden zodat per team of afdeling helder is waar de projectmanagers goed in zijn, en waar nog ruimte is voor verbetering.

Het ontwikkel assessment voor project management is makkelijk aanpasbaar en sluit daarom altijd goed aan bij uw specifieke situaties en behoeften.

Management

istock 000005748179xsmallManagers zorgen ervoor dat anderen de gewenste resultaten kunnen behalen. Managers vervullen zo een belangrijke spilfunctie in organisaties. De resultaten van organisaties worden vooral bepaald door de persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten van de managers. Waar zijn ze goed is? Waar en hoe kan het beter? Met behulp van het ontwikkelassessment voor management wordt dit snel en gemakkelijk inzichtelijk gemaakt. 

Het ontwikkelassessment is gebaseerd op best practices, toonaangevende publicaties en ontwikkeld in samenwerking met directieleden, ervaren managers, medewerkers, trainers in managementvaardigheden, klanten en coaches.

Het ontwikkelassessment bestaat uit verschillende deelgebieden, o.a.:
 • Persoonlijke eigenschappen (o.a. doorzettingsvermogen en empathisch vermogen);
 • Algemene kwaliteiten (o.a. time management en luisteren);
 • Specifieke kwaliteiten voor managers (o.a. leidinggeven, coachen en delegeren).
Nadat het ontwikkel assessment afgestemd is, beantwoordt de manager online een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt ook door anderen online beantwoord, zoals bijvoorbeeld medewerkers, klanten, de leidinggevende(n) en collega's. Zo ontstaat een helder en volledig beeld over de eigenschappen, kwaliteiten en mogelijke ontwikkelpunten van de manager. Deze informatie wordt vervolgens gestructureerd en duidelijk weergegeven in een persoonlijk rapport. Daarnaast kan een groepsrapportage opgesteld worden zodat per (management) team helder is waar de managers goed in zijn, en waar nog ruimte is voor verbetering.

Het ontwikkel assessment voor management is makkelijk aanpasbaar en sluit daarom altijd goed aan bij uw specifieke situaties en behoeften.

Team

istock 000008506568xsmallHet succes van een organisatie wordt vooral bepaald door de mate waarin de teams ook echt als teams samenwerken. Een succesvol team kenmerkt zich doordat zowel de 'harde´ als de ´zachte´ kant op orde is. 

Tot de ´harde´ kant behoren zaken als:
 • Missie en doelstellingen
 • Processen en procedures
 • Vergaderingen en besluitvorming
 • Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden
 • Deskundigheid
De 'zachte' kant bestaat o.a. uit:
 • Onderling vertrouwen
 • Betrokkenheid van de teamleden 
 • Elkaar aanspreken op/feedback geven
 • Verantwoordelijkheidgevoel
 • Gezamenlijk teambelang
 • Houding en sfeer
Waar is het team al goed in? En waar en hoe kan het beter? Met behulp van het ontwikkelasessment voor teams wordt dit snel en gemakkelijk helder.

Het ontwikkelassessment voor teams is gebaseerd op best practices, toonaaangevende publicaties en ontwikkeld in samenwerking met o.a. succesvolle teams, trainers en coaches op het gebied van teamontwikkeling en klanten.

In het ontwikkelassessment wordt zowel de 'harde' als de 'zachte' kant inzichtelijk gemaakt. Nadat het ontwikkel assessment afgestemd is, beantwoorden de teamleden online een vragenlijst. Hierbij is het mogelijk om ook anderen, die geen onderdeel van het team uitmaken, te vragen om online een vragenlijst over het team te beantwoorden. Denk hierbij aan opdrachtgevers, klanten, medewerkers en leidinggevende(n). Zo ontstaat een helder en volledig beeld, vanuit meerdere perspectieven, over de eigenschappen, kwaliteiten en mogelijke ontwikkelpunten van het team. Deze informatie wordt vervolgens gestructureerd en duidelijk weergegeven in een teamrapportage. 

Het ontwikkel assessment voor teams is makkelijk aanpasbaar en sluit daarom altijd goed aan bij uw specifieke situaties en behoeften.

Persoonlijke effectiviteit

istock 000000350102smallDe mate waarin iemand succesvol is, is vooral afhankelijk van zijn/haar persoonlijke effectiviteit. 'Persoonlijk effectief' betekent dat iemand, gegeven de functie die hij/zij uitoefent en de resulataten die van hem/haar verwacht worden, effectief gedrag vertoont. Persoonlijke effectiviteit gaat dus vooral over de uitkomsten en het effect dat iemand in het werk bereikt. Hoe effectief is iemand al? Waar en hoe kan het beter? 

Met het ontwikkelassessment voor persoonlijke effectiviteit wordt dit snel en gemakkelijk inzichtelijk gemaakt. 

Het ontwikkelassessment is gebaseerd op o.a. best practices, toonaangevende publicatie, trainers en coaches op het gebied van persoonlijke effectiviteit. 

Het ontwikkelassessment bestaat o.a. uit verschillende deelgebieden:
 • Persoonlijke eigenschappen (o.a. assertiviteit, enthousiasmerend en stressbestendigheid);
 • Persoonlijke vaardigheden (o.a. mondelinge communicatie, luisteren en time management).
Nadat het ontwikkel assessment afgestemd is, beantwoordt de medewerker online een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt ook door anderen online beantwoord, zoals bijvoorbeeld de leidinggevende, opdrachtgevers of klanten en collega's. Zo ontstaat een helder en volledig beeld over de persoonlijke eigenschappen, vaardigheden, kwaliteiten en mogelijke ontwikkelpunten van de medewerker. Deze informatie wordt vervolgens gestructureerd en duidelijk weergegeven in een persoonlijk rapport. Daarnaast kan een groepsrapportage opgesteld worden zodat per team of afdeling helder is waar de medewerkers al goed in zijn, en waar nog ruimte is voor verbetering op het gebied van persoonlijke efectiviteit.

Het ontwikkel assessment voor persoonlijke effectiviteit is makkelijk aanpasbaar en sluit daarom altijd goed aan bij uw specifieke situaties en behoeften.

Assessment-as-a-Service

service bellSkills Unlimited is gespecialiseerd in het uitvoeren van online ontwikkel assessments. En hanteert daarbij een praktische en doeltreffende aanpak, Assessment-as-a-Service

Assessment-as-a-Service ontzorgt u bij de uitvoering van het ontwikkel assessment. 

In het eerste gesprek, het intakegesprek, geeft u de eisen, wensen en behoeften van het ontwikkel assessment aan.

Op basis van dit gesprek, en informatie zoals bijvoorbeeld het functieprofiel, stellen wij het ontwikkelassessment op. Hierin worden o.a. de volgende zaken opgenomen: 

 • Welke specifieke competenties en vragen worden in het ontwikkel assessment opgenomen? 
 • Van welke typen en hoeveel feedbackgevers (bijv. manager, collega's, klanten) wordt feedback gevraagd?
 • Wanneer vindt het ontwikkel assessment plaats?
 • Hoe communiceren we het ontwikkel assessment zelf en de resultaten ervan naar de medewerkers? 
 • Voor wie zijn de individuele en groepsrapportages inzichtelijk? En hoe worden die gebruikt? 
 • Door wie en hoe worden de ontwikkelpunten bepaald? En hoe worden die ontwikkelpunten vervolgens geconcretiseerd? 

Nadat het ontwikkel assessment met u afgestemd is, wordt het ontwikkel assessment uitgevoerd en monitoren wij zorgvuldig het verloop ervan. Uiteraard wordt u tussentijds regelmatig op de hoogte gebracht. 

Bij afloop van het ontwikkel assessment verzorgen wij de individuele-, en groepsrapportages en helpen we u bij het vaststellen en concretiseren van de ontwikkelpunten.

Indien gewenst verzorgen wij na verloop van tijd een vervolgmeting, zodat de voortgang van de ontwikkeling van de medewerkers helder inzichtelijk is.